Polityka prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zasobów strony internetowej doradca.info.pl

1) DEFINICJE

Administrator – BIURO RACHUNKOWE „DORADCA” PUŁANIK DARIUSZ, NIP: 9490258962, adres siedziby: Krynicka 1/1L, 35-505 Rzeszów, Polska e-mail: biuro.doradca@adres.pl

Anonimizacja – nieodwracalne przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było przypisać konkretnej osobie.

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka – niniejsza Polityka Prywatności i Cookies.

Profil/konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: doradca.info.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2) BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ICH PRZETWARZANIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

1. Administrator przetwarza dane Użytkownika korzystającego z Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

3. W celach analitycznych i statystycznych mogą być prowadzone analizy aktywności Użytkownika w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, mające zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje wykonywanie tych procedur w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny. Dostęp do danych mają wyłącznie osoby upoważnione i tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka oraz podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3) ODBIORCY DANYCH ORAZ SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).

2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. Poprzez informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika wprowadzone w formularzach: są one przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, zapisu na newsletter itp.

b. poprzez gromadzenie plików “cookies”, obejmują m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies (lub innych podobnych technologii). Aktywność Użytkownika w serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych.

4) PLIKI COOKIES

1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Przeglądarki internetowe (czyli oprogramowanie do przeglądania stron internetowych) zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik Serwisu może w tym zakresie zmienić ustawienia, aby przeglądarka internetowa usunęła lub automatycznie blokowała pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

7. Serwis korzysta z usługi Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), w celu analizy ruchu w Serwisie.

8. Serwis korzysta z remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić Użytkownikowi przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

9. Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

5) PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Google +, Pinterest, TikTok, itp). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym także w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług i produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

6) UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownikom przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,

b) prawo do usunięcia danych,

c) prawo do ograniczenia ich przetwarzania

d) prawo do przenoszenia danych,

e) prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,

f) prawo wycofania zgody– jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

g) prawo do skargi.

h) W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony jego danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

i) W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt drogą pisemną. Również wniosek dotyczący realizacji praw dotyczących danych Użytkownika, można złożyć pisemnie na adres Administratora za pomocą poczty tradycyjnej lub na adres e-mail: biuro.doradca@adres.pl

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez niniejszy Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

7) ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany w niniejszej Polityce, jeżeli będzie to konieczne w związku z rozwojem technologii internetowej, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwojem naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

Niniejsza Polityka Prywatności i RODO obowiązuje od dnia od 15 listopada 2021 r.