USŁUGI

PŁACE I KADRY

Outsourcing usług kadrowo-płacowych

Kolejną funkcją jaką realizujemy dla naszych klientów to outsourcing usług kadrowo-płacowych.

Kadry

 • kompletowanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (umowy o pracę, angaże związane z przeszeregowaniami, zmianami wynagrodzeń, zmianami organizacyjnymi itp.),
 • przygotowywanie i elektroniczne składanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń,
 • ewidencja i kontrola ważności okresowych badań lekarskich, przekazywanie informacji w tym zakresie zainteresowanym,
 • ewidencja szkoleń BHP (wstępne i okresowe szkolenia BHP za dodatkową opłatą),
  prowadzenie akt pracowniczych,
 • ustalanie uprawnień do wypłaty odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów, emerytur,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu dla pracowników,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i przesyłanie ich elektronicznie do właściwych urzędów,
 • archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników,
 • dostarczanie danych i udzielanie wyjaśnień w sprawach objętych świadczoną usługą w toku kontroli PIP i ZUS,
 • ewidencja i spis urlopów pracowniczych, raporty urlopowe standardowe (wymiar, zaległy, wykorzystanie, pozostało),
 • konsultacje w zakresie Kodeksu Pracy; ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych; rozliczania pracowników; tryb zatrudniania i zwalniania pracowników.

Płace

 • obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i wydruk list wynagrodzeń,
 • obsługa bezosobowego funduszu płac – lista umów zlecenie i o dzieło,
 • rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA, za pomocą programu PŁATNIK,
 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń, oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców,
 • wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 • prowadzenie imiennych kartotek wynagrodzeń pracowników,
 • przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych PIT4, PIT-8A, IFT-1R, PFRON,
 • obsługą kontroli z PIP, ZUS, US oraz dostarczaniem w jej toku stosownych danych i udzielaniem wyjaśnień,
 • prowadzenie pozostałych ewidencji pracowniczych,
 • wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń.